Thư cám ơn

Quân Chủng Phòng Không Không Quân - Trường Sĩ Quan Không Quân

Thư mời tài trợ xây dựng tượng đài

Thư mời tài trợ Xây dựng tượng đài Trường sĩ quân không quân

SỬ DỤNG QUỸ HỘI TẠI CHI HỘI HÀ NỘI

Quỹ của chi hội Hà Nội được sử dụng thống nhất theo quy chế hoạt động của Hội, được thông qua Ban liên lạc khi có yêu cầu; được ghi chép, kiểm tra và...

Quy chế Hội học viên khóa 86-89 – Phần 2

Chương 3: Công tác kiểm tra, khen thưởng và kỷ luật + Chương 4: Tài chính của Hội Chương 3: Công tác kiểm tra, khen thưởng và kỷ luật Điều 12: Kiểm tra Ban kiểm tra của được...

Quy chế Hội học viên khóa 86-89 – Phần 1

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI HỌC VIÊN SĨ QUAN TRƯỜNG SQCH-KT KHÔNG QUÂN KHOÁ 1986 - 1989 Chương 1: Những quy định chung Điều 1: Hội viên. Hội viên của Hội là các học viên của khoá...

Kế hoạch tổ chức hành quân về thăm Trường Sỹ quan Không quân

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2014 của Hội học viên Sỹ quan Không quân khóa 1986 - 1989 DỰ THẢO KẾ HOẠCH Tổ chức hành quân về thăm Trường Sỹ quan Không quân của Hội...

THÔNG BÁO TIN BUỒN

Hội học viên Sĩ quan Không quân khóa 1986- 1989 Website: Siquankhongquan.com; E-mail: siquankhongquan8689@gmail.com Ban liên lạc Hội học viên Sĩ quan không quân khóa 86 – 89 vô cùng thương  tiếc báo tin: Ông: Hoàng Gia...

THÔNG BÁO TIN BUỒN

Hội học viên Sĩ quan Không quân khóa 1986- 1989 Website: Siquankhongquan.com; E-mail: siquankhongquan8689@gmail.com Ban liên lạc Hội học viên Sĩ quan không quân khóa 86 – 89 vô cùng thương  tiếc báo tin: Ông: Tô Chí...

HÌNH ẢNH - VIDEO