QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI HỌC VIÊN SĨ QUAN TRƯỜNG SQCH-KT KHÔNG QUÂN KHOÁ 1986 – 1989

Chương 1: Những quy định chung

Điều 1: Hội viên. Hội viên của Hội là các học viên của khoá học, hiện đang phục vụ trong quân đội hoặc đã chuyển ngành ra làm việc tại các cơ sở dân sự bên ngoài, ở trong và ngoài nước.
Điều 2: Hội viên danh dự của Hội. Những cá nhân, tổ chức khác có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của Hội, tán thành quy chế hoạt động của Hội có thể được kết nạp vào hội với tư cách là Hội viên danh dự.
Điều 3: Khách mời của Hội. Những cá nhân, tổ chức khác mong muốn tham gia cộng tác với Hội nhằm giao lưu cùng phát triển thì có thể tham gia với tư cách là khách mời.
Điều 4: Mục đích của Hội. Hội học viên sĩ quan trường SQCH-KT Không quân khoá 1986- 1989 hoạt động với mục đích đoàn kết, giao lưu học hỏi, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống và công việc, hướng tới sự phát triển bền vững cho Hội và cá nhân các hội viên.
Điều 5: Nhiệm vụ Hội viên. Hội viên có nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc hiến pháp, pháp luật nhà nước Việt Nam và quy chế, nghị quyết của Hội, xây dựng môi trường văn hoá sinh hoạt của Hội. Tích cực tuyên truyền, nâng cao uy tín, mở rộng ảnh hưởng của Hội trong toàn khoá học, tới các thành phần liên quan trong Quân đội và Quân chủng; tham gia sinh hoạt và đóng hội phí đầy đủ.
Điều 6: Quyền lợi Hội viên. Hội viên được tham gia mọi hoạt động và được hưởng các phúc lợi tập thể của Hội hoặc do Hội quản lý, được giúp đỡ và tạo điều kiện làm việc, phấn đấu trong môi trường công tác của từng cá nhân. Được bàn bạc và giám sát các công việc của Hội, được đề cử và ứng cử vào Ban chấp hành (Ban liên lạc) của Hội.

Chương 2: Nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội

Điều 7: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội
Hội học viên sĩ quan trường SQCH-KT Không quân khoá 1986- 1989 được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ và bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động; hoạt động tuân thủ theo các quy định pháp luật cho phép. Nội dung cơ bản gồm:
– Tất cả hội viên tham gia vào tổ chức và hoạt động của Hội trên cơ sở tự nguyện.
– Dân chủ thảo luận, hiệp thương biểu quyết bằng hình thức giơ tay khi quyết định các nội dung, kế hoạch công tác của Hội, khi bầu Ban chấp hành (Ban liên lạc) và các chức danh lãnh đạo Hội.
– Các thành viên có trách nhiệm đề xuất thảo luận, thống nhất và phối hợp để tổ chức và thực hiện các chương trình hoạt động của Hội.
Điều 8: Tổ chức của Hội bao gồm:
– Hội học viên sĩ quan trường SQCH-KT Không quân khoá 1986- 1989 toàn quốc;
– Các chi hội địa phương (tạm thời chia thành 04 chi hội tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và T.P Hồ Chí Minh);
Điều 9: Nhiệm kỳ và tổ chức hội nghị thường niên
– Nhiệm kỳ của Hội trên phạm vi cả nước: 5 năm/1 lần; được lấy theo mốc năm chẵn so với năm 1989, là năm tốt nghiệp của khoá. Hội nghị sẽ được tổ chức tại địa điểm chi hội đăng cai với các hội viên của chi hội và đại diện của các chi hội còn lại.
– Nhiệm kỳ của từng chi hội theo các khu vực (dự kiến) là 1 năm/1lần, do Ban lên lạc khoá cũ triệu tập với đầy đủ các hội viên của chi hội và khách mời (nếu có).
– Thời gian tổ chức hội nghị dự kiến tổ chức vào ngày thứ bảy gần nhất trước ngày 22/12 hàng năm. Địa điểm do Ban lên lạc quyết định.
Điều 10: Cơ quan lãmh đạo Hội, chi hội
– Cơ quan lãnh đạo Hội, chi hội cao nhất là hội nghị của Hội và chi hội. Ban chấp hành (Ban liên lạc) là cơ quan lãnh đạo của Hội, chi hội giữa 2 kì hội nghị, được hội viên hiệp thương bầu trong hội nghị cùng cấp.
Số lượng thành viên và danh sách cụ thể Ban liên lạc do Ban liên lạc khoá cũ đề cử, hội nghị quyết định và biểu quyết thông qua, theo nguyên tắc số lượng thành viên là số lẻ.
Trưởng ban liên lạc là thành viên của Ban liên lạc khoá mới, được bầu theo nguyên tắc mỗi người làm một năm và được bầu trong hội nghị. Các phó ban và thư ký, thủ quỹ do Trưởng ban liên lạc đề cử và hội nghị thông qua.
Điều 11: Nhiệm vụ của Ban liên lạc
– Tổ chức thực hiện quy chế của Hội và nghị quyết nhiệm kỳ đã được hội nghị thông qua.
– Quyết định chương trình hành động, nhiệm vụ đối nội, đối ngoại và công tác tổ chức, tài chính của Hội.
– Triệu tập hội nghị thường niên và bất thường (nếu có).
–  Chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp giữa kỳ và hội nghị nhiệm kỳ.
– Quản lý thu, chi tài chính của cấp Hội cùng cấp.