STT Họ và Tên Ghi chú
1 Đỗ Huy Chiến
2 Tô Văn Dũng
3 Đoàn Thành Hưng
4 Hoàng Ngọc Hải
5 Trần Văn Khánh
6 Nguyễn Thanh Lục
7 Vũ Thành Cương
8 Lê Thanh Hùng
9 Đặng Quang Tuệ
10 Lê Đình Thành
11 Phạm Văn Viên