STT Họ Tên Ghi chú
1 Nguyễn Văn Cảnh
2 Hoàng Văn Bình
3 Phùng Văn Độ
4 Đặng Đức Long
5 Lê Hồng Nhật
6 Phạm Văn Quân
7 Bùi Xuân Thủy
8 Nguyễn Như Thành
9 Nguyễn Đức  Thống
10 Trần Việt
11 Đào Văn Thường
12 Dương Văn Thiện
13 Vũ Văn Dũng
14 Nguyễn Văn Đoan
15 Bùi Quốc Huân
16 Hoàng Văn Long
17 Phạm Ngọc Ngải
18 Nguyễn Đức Hảo
19 Trần Văn Thanh
20 Nguyễn Quang Thiều
21 Truwong Văn Nghề
22 Nguyễn Văn
23 Nguyễn Văn Du