STT Họ và Tên Ghi chú
1 Lê Văn Chính
2 Nguyễn Tuấn Dũng
3 Phạm Tiến Vinh Hội Viên
4 Đỗ Quốc Trung
5 Nguyễn Xuân Hà
6 Nguyễn Ngọc Tiến Hội Viên
7 Lê Văn Quế Hội Viên
8 Trương Quang Thái
9 Vũ Hoài Bắc Hội Viên
10 Vũ Nam Thắng Hội Viên
11 Lê Anh Tuấn
12 Nguyễn Ngọc Cường
13 Đỗ Ngọc Sơn