STT Họ và tên Ghi chú
1 Lưu Văn Tứ
2 Huỳnh Văn Hiệu
3 Mai Văn Hưng
4 Nguyễn Văn Hưởng Hội viên
5 Nguyễn Văn Kế
6 Vũ Văn Liệu
7 Lê Ngọc Long
8 Khuất Duy Mộ
9 Phạm Hồng Quế
10 Lê Sỹ Sơn
11 Trần Anh Tuấn
12 Dương Minh Toàn
13 Trần Văn Tiến
14 Nguyễn Bá Triều
15 Nguyễn Đức Tâm
16 Nguyễn Văn Bảy
17 Nguyễn Văn Chanh Hội viên
18 Trần Văn Diễn
19 Đoàn Văn Dũng
20 Lê Văn Niên
21 Cao Văn Thông
22 Phạm Văn Thuân
23 Nguyễn Văn Tuấn
24 Nguyễn Văn Trung
25 Kiều Viết Thư
26 Đặng Quang Tuấn