STT Họ và Tên Ghi chú
1 Hoàng Mạnh Hùng
2 Nguyễn Thế Lợi
3 Nguyễn Văn Quang
4 Đinh Xuân Thanh Hội viên
5 Nguyễn Thế Vinh
6 Vũ Văn Khắc
7 Lê Minh Thắng
8 Nguyễn Thế Nam
9 Nguyễn Văn Thanh
10 Cao Văn Dương
11 Nguyễn Đức Hưng
12 Nguyễn Bá Phúc
13 Vũ Đức Trung
14 Võ Anh Tuấn
15 Nguyễn Đình Vượng
16 Nông Văn Gia
17 Ngô Thiệu Minh