STT Họ và Tên Ghi chú
1 Ngô Quang Chí
2 Đỗ Hải Hưng Hội viên
3 Dương Đức Hồng
4 Mai Hữu Hiền Hội viên
5 Bùi Đại Hải
6 Nguyễn Bá Lưu
7 Trần Ngọc Long
8 Trần Quang Minh
9 Đinh Bá Nam
10 Phạm Ngọc Tuấn
11 Lưu Văn Tại
12 Đặng Văn Tính
13 Đào Văn Thạch
14 Lê Văn Du
15 Phạm Văn Sơn