STT Họ Và Tên Ghi chú
1 Nguyễn Việt Anh BLL
2 Trần Văn Liêu
3 Phạm Hồng Sơn
4 Hà Ngọc Trung
5 Trần Anh Trọng
6 Nguyễn Quốc Hùng
7 Đặng Bảo Thuận
8 Nguyễn Anh Cường Hội viên
9 Văn Minh Đoàn
10 Trần Anh Hội viên
11 Trần Duy Bảo
12 Trần Ngọc Dung
13 Nguyễn Văn Khương
14 Phạm minh Sơn
15 Trần Trọng Thủy
16 Đào Anh Tuấn Hội viên
17 Lương Xuân Tín
18 Đào Hải Chiến
19 La Văn Chiến
20 Hồ Văn Khoa
21 Lê Hoàng Phúc
22 Vũ Quang BLL
23 Bùi Hải Sơn
24 Lê Minh Sơn
25 Phạm Văn Sơn
26 Trần Quang Vinh Hội viên
27 Hoàng Văn Phúc
28 Nguyễn Xuân Hải
29 Phùng Đình Chiến
30 Lê Tuấn Cường Hội viên
31 Bùi Việt Dũng Hội viên
32 Hoàng Thế Dũng BLL
33 Lê Anh Dũng Hội viên
34 Nguyễn Trường Giang
35 Ngô Trọng Hạnh
36 Lê Anh Ngọc
37 Trịnh Văn Ngũ
38 Lê Hữu Sơn
39 Nguyễn Văn Tùng
40 Nguyễn Văn Tuyến