STT Họ và Tên Ghi chú
1 Lại Anh Dũng
2 Vũ Văn Ý
3 Phạm VănToán
4 Trần Bạch Dương
5 Nguyễn Thanh Quý Hội viên danh dự
6 Bùi Trung Tịnh
7 Nguyễn Hữu Tính
8 Nguyễn Thận
9 Đinh Quốc Thắng
10 Đỗ Văn Thương
11 Nguyễn Văn Việt