STT Họ và Tên Ghi chú
1 Trần Kỳ Đức
2 Trần Văn Hải
3 Nguyễn Tiến Dũng
4 Trần Phi Hà Hội viên
5 Nguyễn Bá Khang
6 Lê Quang Minh
7 Lưu Trường Giang
8 Nguyễn Văn Ngọc
9 Nguyễn Trọng Vân
10 Hoàng Hà
11 Nguyễn Văn An
12 Mai Duy Chung
13 Nguyễn Văn Đường
14 Nguyễn Đình Liên
15 Võ Minh Tuấn