STT Họ và Tên Ghi chú
1 Nguyễn Viết Chính
2 Phạm Hữu Dũng
3 Trần Thành Nam
4 Nguyễn Công Thành
5 Nguyễn Tuấn Chủ tịch Hội năm 2014
6 Lê Văn Tú
7 Phạm Văn Đô
8 Nguyễn Công Thu
9 Đào Trọng Tưởng
10 Đỗ Văn Vũ