STT Họ và tên Ghi chú
1 Nguyễn Long Bình
2 Nguyễn Văn Đồng Hội viên
3 Trần Thanh Huy
4 Trần Xuân Hòa
5 Nguyễn Hoài Nam
6 Hoàng Vương Thành
7 Nguyễn Hữu Toàn
8 Nguyễn Phi Anh Hội viên
9 Đào Văn Bình
10 Trần Quốc Cường
11 Nguyễn Thế Dương
12 Nguyễn Tiến Hải
13 Vi Bá Hoàn
14 Cù Sinh Huy
15 Nguyễn ngọc Linh
16 Nguyễn Duy Ngọc
17 Hoàng Viết Phương Hội viên
18 Nguyễn Văn Thắng Hội viên
19 Nguyễn Trường Thọ Hội Viên