STT Họ và Tên Ghi chú
1 Hoàng Anh Dũng Hội viên
2 Đỗ Quang Điền
3 Trần Văn Hùng
4 Đỗ Văn Minh
5 Thái Văn Phương
6 Nguyễn Văn Tùng
7 Đỗ Anh Tuấn BLL
8 Trần Quốc Việt
9 Nguyễn Văn Lực