TỔNG KẾT QUỸ TỔ CHỨC GIAO LƯU GẶP MẶT TRƯỜNG SQKQ VỚI HỘI HỌC VIÊN SĨ QUAN KHÓA 1986 -1989  THÁNG 7 – NĂM 2014

21