Hội HVSQ Không quân khoá 86-89. Thông báo Họp ban liên lac nhiệm kỳ 2016
THÔNG BÁO
HỌP BAN LIÊN LẠC NHIỆM KỲ 2016
Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội HVSQ Không quân khoá 86-89;
Căn cứ theo quyết nghị của cuộc họp thường niên năm 2015;
Chủ tịch Hội khoá 2016 triệu tập Hội nghị BLL mở rộng để bàn và phân công nhiệm vụ cho các đồng chí uỷ viên BLL Hội năm 2016.
1. Thành phần tham dự
– Các đồng chí uỷ viên BLL nhiệm kỳ 2016;
– Các đồng chí Chủ tịch BLL Hội các nhiệm kỳ.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức
– Địa điểm: Hương Giang Club (nhà đồng chí Lê Anh Dũng), số 79 Thái Thịnh- Đống Đa- Hà Nội.
– Thời gian: 10 giờ Chủ nhật, ngày 03/4/2016.
3. Chương trình nghị sự
– Bàn và lập Kế hoạch kỷ niệm 30 năm vào trường khu vực miền Bắc.
– Bàn và thống nhất chương trình họp thường kỳ của BLL (dự kiến mỗi tháng 1 lần).
– Phân công trách nhiệm các uỷ viên BLL; quy định cách thức thông báo và phản hồi thông tin giữa BLL với các hội viên.
– Thảo luận về “Đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp hoạt động của Hội” (Dự thảo xem phụ lục).
– Xây dựng ý tưởng kịch bản cho Lễ kỷ niệm 30 năm tốt nghiệp (năm 2019).
– Liên hoan gặp mặt đầu năm.
Rất mong các đồng chí trong thành phần dự họp thu xếp thời gian đến họp đúng giờ và đóng góp ý kiến xây dựng Hội.
Trân trọng cảm ơn các đồng chí!
CHỦ TỊCH HỘI
Nhiệm kỳ 2015-2016
Vũ Quang

PHỤ LỤC (DỰ THẢO)
“Đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp hoạt động của Hội”
1. Sự cần thiết phải đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp hoạt động của Hội
Sau một thời gian hoạt động, Hội HVSQKQ khoá 86-89 đã định hình hoạt động tương đối bài bản và đã đạt được hiệu quả khá tốt, tạo được hiệu ứng tốt đối với các hội viên trong khoá và các khách mời. Tuy nhiên, qua thời gian hoạt động cũng đã bộc lộ một số hạn chế như: Số lượng hội viên tham gia đã có dấu hiệu chững lại, chậm phát triển; thành viên tham gia còn tản mát, hiệu quả chưa như mong muốn do hạn chế tổ chức sinh hoạt, mỗi năm chỉ có một lần họp mặt là quá ít; số thành viên tham gia công tác hội còn ít, chủ yếu là tự phát; việc thông báo, thông tin từ BLL đến các hội viên và nhận thông tin phản hồi còn bị chậm, không kịp thời, do các đ/c có trách nhiệm chưa thực hiện đúng khả năng; chưa tạo ra được các sân chơi phù hợp cho các hội viên do ý tưởng còn ít…
Chính vì vậy, việc đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp hoạt động của Hội được xác định là việc làm cần thiết, nhằm tăng cường khả năng hoạt động Hội, phát huy được sức mạnh của tập thể trong các hoạt động của Hội.
2. Nguyên tắc, phương hướng và những nội dung chủ yếu đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp hoạt động của Hội
a. Nguyên tắc: Đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp hoạt động của Hội phải phù hợp với Quy chế hoạt động trên nguyên tắc tự giác, đoàn kết, thấu hiểu nhau giữa các thành viên, tuyệt đối không được áp đặt ý chí chủ quan của những người có trách nhiệm tổ chức và điều hành hoạt động Hội.
b. Phương hướng: Tăng cường hoạt động ở các tổ, nhóm theo địa bàn hoặc theo ngành học, tổ chức thường xuyên các buổi sinh hoạt với tần suất hợp lý (do các tổ, nhóm tự xác định).
c. Những nội dung chủ yếu
– Thành lập các Câu lạc bộ HVKQ ở các địa phương, với thành phần là các hội viên trong khoá và hội viên danh dự, khách mời.

– Tổ chức sinh hoạt CLB theo tháng, quý với từng chủ đề rõ ràng, tập trung vào các sự kiện lớn diễn ra trong tháng, quý.
– Hội phí đóng góp của các hội viên được chia nhỏ và đóng góp theo tháng hoặc quý, do đ/c uỷ viên được phân công phụ trách (trưởng nhóm, tổ) chịu trách nhiệm thu và nộp về quỹ của Hội.
– Khi có việc đột xuất, BLL thông báo đến các trưởng nhóm, tổ; các đ/c có trách nhiệm thông báo cho các hội viên trong nhóm, tổ của mình và xác nhận lại thông tin về số lượng thành viên đã nhận được thông báo với BLL.