Ban liên lạc hội SQKQ khóa 1986 – 1989 lập báo cáo tài chính chung quỹ hội năm 2018 và thông báo tới toàn thể các đồng chí trong hội.

Danh sách Hội viên Hội Học viên Sỹ quan Không quân khóa 86-89
( đóng góp quỹ hội 2018)
STT Họ Tên Số Điện thoại Lớp 2017 2018
1 Nguyễn Việt Anh 0903412255 MBĐC 1.000.000 1.000.000
2 Nguyễn Phi Anh 0988839668 MBĐC 500.000
3 Trần Anh 0913281209 MBĐC 500.000 500.000
4 Nguyễn Tuấn Anh 0913365978 Tchiến 500.000
5 Trần Huy Bảo 0918160344 MBĐC
6 Đặng Quang Bình 0903432709 Tchiến 500.000
7 Tạ Hồng Cảnh 01694686198 500.000
8 Nguyễn Văn Chanh 01678695792 Chính trị
9 La Văn Chiến 0915097367 MBĐC
10 Đỗ Huy Chiến ( thui) VTĐT
11 Nguyễn Quốc Cử 0982004865 VKHK 500.000
12 Vũ Danh Cương 0983756315 500.000 500.000
13 Nguyễn Mạnh Cường 0983327477 KTg 500.000 500.000
14 Lê Tuấn Cường (Bôn) 0983918869 MBĐC 500.000
15 Nguyễn Anh Cường (Tém) 0912462070 MBĐC 500.000 500.000
16 Nguyễn Anh Cường (VKT) 0988529310 TBHK
17 Hồ Ngọc Đậu GV
18 Trần Đạo Diễn 0989994279 Chính trị
19 Nguyễn Bình Đông 0903407119 1.000.000 1.000.000
20 Nguyễn Văn Đồng 0982148371 MBĐC
21 Bùi Minh Đức 0917709787
22 Hà Trung Dũng 0902232628 MBĐC 500.000
23 Bùi Việt Dũng 0903432424 MBĐC 500.000
24 Lê Anh Dũng 0903232628 MBĐC 1.000.000 500.000
25 Hoàng Anh Dũng 0913300886 TBHK 500.000 500.000
26 Nguyễn Tiến Dũng 0912012990 VTĐT 500.000 500.000
27 Nguyễn Tuấn Dũng 0904340281 KTg
28 Hoàng Thế Dũng ( Cận) 0903211191 MBĐC 1.000.000 500.000
29 Trần Bạch Dương 0912238639 VTĐT 500.000 500.000
30 Lưu Trường Giang 0913520624 VTĐT 2.000.000 2.000.000
31 Trần Phi 0989642398 VTĐT 1.000.000 500.000
32 Vũ Việt 0983387168 500.000 500.000
33 Nguyễn Quang Hải 0913588237 1.000.000
34 Trịnh Đức Hanh 0988363192 MBĐC
35 Mai Hữu Hiền 0984508718 HL
36 Trần Xuân Hòa 0985135469 MBĐC
37 Trần Văn Hùng 01687007147 TBHK 500.000 500.000
38 Hoàng Mạnh Hùng 0983286770 Tchiến 1.000.000 1.000.000
39 Vũ Quốc Hùng 0912522151 2.000.000 1.000.000
40 Đỗ Hải Hưng 0913004652 HL 500.000
41 Nguyễn Đức Hưng 0982004864 1.000.000
42 Lê Thanh Hùng (Rọ) 0913222555 VTĐT 500.000 500.000
43 Nguyễn Văn Hưởng 0913544662 Chính trị
44 Vũ Hồng Khanh Tchiến
45 Phạm Trung Kiên 0988828592 VKHK 500.000
46 Nguyễn Ngọc Lai 01633059752 Phi công
47 Võ Thành Long 0983045343 TBHK 500.000 500.000
48 Nguyễn Văn Mạnh 0963963385 KTg 500.000
49 Hoàng Tuấn Minh 0985768668 MBĐC 5.000.000 500.000
50 Lê Quang Minh 01654352527 VTĐT
51 Trần Quang Minh HL
52 Ngô Thiệu Minh 0916559186 Tchiến 500.000
53 Khuất Duy Mộ 0985637263 Chính trị
54 Nguyễn Thế Nam 0934337268 Tchiến 1.000.000
55 Nguyễn Văn Ngọc 0985131829 Chính trị
56 Nguyễn Văn Ngọc 0985131829 VTĐT
57 Bùi Xuân Nông 0984798310 TBHK
58 Phạm Thanh Phong 0984193111 TBHK 500.000
59 Nguyễn Tuấn Phong (Pilot) 0913222789 MBĐC 500.000 500.000
60 Nguyễn Bá Phúc Tchiến
61 Đào Xuân Phương 0905743470
62 Hoàng Viết Phương 0905743470 MBĐC 500.000 500.000
63 Quang 0913228681 MBĐC 500.000 500.000
64 Nguyễn Xuân Quang 0904403888 TBHK 500.000
65 Lê Văn Quế 0983958033 KTg 500.000 500.000
66 Nguyễn Văn Quyền Khung
67 Trần Sơn 0989067862 VKHK 500.000 500.000
68 Hoàng Liên Sơn 0912115331 Tchiến 500.000 1.000.000
69 Đỗ Ngọc Sơn 0912211085 KTg
70 Lê Hữu Sơn 0983204289 MBĐC
71 Đỗ Ngọc Sơn 0912211083 KTg 500.000
72 Nguyễn Đức Tâm 0988710336 Chính trị
73 Vũ Nam Thắng 0912318645 KTg 500.000 500.000
74 Lê Minh Thắng 0916838689 Tchiến 500.000
75 Nguyễn Văn Thắng ( Ghẻ) 0904266540
76 Nguyễn Văn Thắng (Xỉn) 0912785093 MBĐC 500.000 1.000.000
77 Lê Quang Thanh 0986316969 500.000 500.000
78 Đinh Xuân Thanh 0985117576 Tchiến 500.000 500.000
79 Nguyễn Hoàng Thanh 0904685151 TBHK 500.000
80 Nguyễn Công Thành 01659702000 VKHK 500.000 500.000
81 Nguyễn Văn Thể 0903414947 500.000
82 Bùi Ngọc Thiết 0985828206 VKHK
83 Nguyễn Trường Thọ 0903451967 MBĐC
84 Nguyễn Ngọc Tiến 0933757787 KTg 500.000
85 Trần Tiến 0983250463 Chính trị 500.000 500.000
86 Phùng Thanh Tiến 0982556859 VKHK 1.000.000
87 Dương Minh Toàn 0974867009 Chính trị 500.000
88 Đỗ Quốc Trung 01243677727 KTg 500.000
89 Nguyễn Xuân Trường 0912011966 Tchiến 500.000
90 Nguyễn Tuấn 0982313570 VKHK 1.000.000 1.000.000
91 Đào Anh Tuấn 0913211909 MBĐC 500.000 1.000.000
92 Nguyễn Văn Tuấn 0915221554 Chính trị 500.000 500.000
93 Trần Anh Tuấn 0983591962 Chính trị
94 Nguyễn Anh Tuấn 0913718099 VKHK
95 Đỗ Anh Tuấn ( Đốm) 0904074888 TBHK
96 Đặng Quang Tuệ VTĐT 500.000 500.000
97 Nguyễn Văn Tuyến 0971554498 MBĐC
98 Nguyễn Trọng Vân 0989097238 VTĐT 2.000.000 2.000.000
99 Trần Quang Vinh 0912636727 MBĐC 500.000
100 Phạm Tiến Vinh 0904061526 KTg 500.000 500.000
101 Lê Quang Vinh (DEP) 0913350360 VKHK 1.000.000 1.000.000
Tổng thu 31.000.000

 

CHI THEO QUY CHẾ HỘI 2018
STT NỘI DUNG CHI PHÍ
1 Hoa tặng Viễn Đông ngày truyền thống 500.000 vnđ
2 Thăm hỏi gia đình 3 đc Hưng, Tú, Bắc 3.000.000 vnđ
3 Viếng bố đc Khoa ( Nha Trang) 1.000.000 vnđ
4 Viếng bác sỹ Tùng 500.000 vnđ
5 Cưới con đc Thành ( VKHK) 500.000 vnđ
6 Viếng bố vợ đc Hưng ( MBĐC) 1.000.000 vnđ
7 Viếng bố đc Thắng ( TM) 1.000.000 vnđ
8 Viếng mẹ đc Mạnh 1.000.000 vnđ
9 Viếng bố, mẹ đc Đào Anh Tuấn 2.000.000 vnđ
10 Viếng mẹ vợ đc Long Bình 500.000 vnđ
11 Thăm mẹ đc Thanh ( TM) 500.000 vnđ
12 Viếng mẹ a Hải giáo viên 500.000 vnđ
13 Thăm bố đc Thanh ( TM) 500.000 vnđ
14 Viếng bố, mẹ đc Thanh 2.000.000 vnđ
15 Viếng Thầy Lê Hải 500.000 vnđ
16 Viếng bố đc Bùi Hải Sơn 1.000.000 vnđ
17 Duy trì (tên miền, host), nâng cấp trang web 5.000.000 vnđ
Tổng 21.000.000 vnđ

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỘI 2018
I. Tổng kết năm 2018 ( từ ngày 18/12/2017 đến ngày 15/12/2018)
1 .Thu
Nhận bàn giao từ BLL nhiệm kỳ 2016-2017 55.750.000 vnđ
Tổng thu: 55.750.000 vnđ
2 .Chi
Chi thăm hỏi, ốm đau, tang lễ …. Theo quy chế 16.000.000 vnđ
Phí duy trì ( tên miền, host..) và nâng cấp web 5.000.000 vnđ
Tổng chi: 21.000.000 vnđ
3 .Số dư đến ngày 15/12/2018: 34.750.000 vnđ
II. Báo cáo thu chi ngày 16/12/2018
1 .Thu
Thu quỹ các hội viên ( danh sách kèm theo): 31.000.000
Dư quỹ đến ngày 15/12/2108 34.750.000
Tổng thu 65.750.000
2 .Chi
Âm thanh, ca nhạc: 5.000.000
Chụp ảnh lưu niệm 1.500.000
Tiền tổ chức liên hoan … 16.000.000
Băng rôn, khẩu hiệu, trông xe … 1.600.000
Hoa quả thắp hương và bó hoa tặng 600.000
Bồi dưỡng nhân viên phục vụ … 840.000
Lavie, nước ngọt 460.000
Tổng chi 26.000.000
III. Bàn giao cho nhiệm kỳ 2018: 39.750.000